دوره فروش سمّی

جملات سمّی که در جلسه فروش نباید گفت

لینک دوره رو کپی کن تا همیشه داشته باشی:

 https://abbasfatehi.ir/foroush-sami/